Prinsjesdag 2010

AANKONDIGING FISCALE MAATREGELEN PRINSJESDAG
Vandaag zijn de volgende fiscale maatregelen aangekondigd:

– De Belastingdienst krijgt wettelijke mogelijkheden om automatisch gegevens over spaartegoeden en andere bankgegevens uit te wisselen met landen. Voor EU-landen wordt de reeds bestaande regelgeving over automatische uitwisseling van informatie over spaarsaldi uitgebreid met andere bankgegevens zoals effectenbezit en verzekeringsproducten. Dat betekent voor zwartspaarders een vergroting van de pakkans;

– In de regeling ‘Wet Hillen’ vervalt het voordeel in bepaalde situaties van financiering van de woning met een personeelslening. Tevens worden de mogelijkheden om rente vooruit of achteraf te betalen in het kader van de ‘Wet Hillen’ beperkt;

– Ter compensatie van de hogere zorgpremies gaat in 2011 het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting omlaag. Ook worden de belastingschijven verruimd;

– Om participatie te stimuleren wordt de arbeidskorting verhoogd. 65-plussers krijgen een hogere ouderenkorting;

– De motorrijtuigenbelasting voor motoren wordt zowel in 2011 als in 2012 met 6% verhoogd en in 2013 met 12%;

– Voor renovatie en herstel van een woning die minimaal twee jaar oud is, geldt tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 een verlaagd BTW-tarief van 6%. Dit lage btw-tarief is van toepassing op arbeidsloon;

– Voor woningen die in 2011 worden gekocht en die binnen twaalf maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Dit is een tijdelijke uitbreiding van de termijn. Op dit moment geldt de vrijstelling alleen als een woning twee keer wordt verkocht in een tijdsbestek van zes maanden. De verruiming vervalt per 2012;

– Wanneer na verhuizing naar de nieuwe woning de oude woning nog te koop staat of als de oude woning bewoond wordt terwijl de nieuwe woning in aanbouw is of om een andere reden nog niet is betrokken geldt een periode van recht op aftrek van de hypotheekrente van beide woningen. Deze periode wordt tijdelijk verlengd van twee naar drie jaar. Na 2012 wordt de maximale termijn weer twee jaar;

– De regeling waarbij�na een periode van verhuur van de voormalige eigen woning weer recht bestaat op hypotheekrenteaftrek wordt met één jaar verlengd en loopt nu tot eind 2012;

– Het algemene tarief van de vennootschapsbelasting wordt met ingang van 1 januari 2011 met een half procent verlaagd tot 25%. Voor het zogenoemde ‘MKB-tarief’ van 20% is de grens van € 200.000 aan winst niet langer tijdelijk, maar definitief;

– De tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt met een jaar verlengd. Deze maatregel gold al in 2009 en 2010, en gaat dus ook gelden voor het jaar 2011. De verruiming houdt in dat een onderneming de mogelijkheid krijgt om verliezen drie jaar terug te wentelen in plaats van één jaar;

– Ondernemers kunnen sinds juli 2009 kiezen om de aangifte en afdracht van btw per kwartaal te doen in plaats van per maand. Deze tijdelijke maatregel wordt structureel gemaakt. Ondernemers kunnen dus ook in de toekomst hun btw-aangifte per kwartaal blijven doen;

– De tijdelijke regeling voor versnelde afschrijving op investeringen in bedrijfsmiddelen wordt met een jaar verlengd. Dit betekent dat ook investeringen die gedaan worden in 2011 in twee jaar kunnen worden afgeschreven;

– Zeer zuinige auto kunnen in ieder geval tot 2013 van het nul-tarief in de Motorrijtuigenbelasting gebruik blijven maken;

– De in 2008 aangekondigde afbouw van de BPM en de daaraan gekoppelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting wordt stilgezet in afwachting van een definitief besluit over de kilometerheffing;

– In 2011 kan de werkgever een afdrachtvermindering van 46% toepassen op het totale S&O-loon tot een grens van € 220.000. Voor het meerdere geldt een afdrachtvermindering van 16%;

– Met ingang van 2011 is het voordeel van de innovatiebox (een tarief van 5% in de vennootschapsbelasting) ook van toepassing op winst uit innovatieve activiteiten in de periode tussen de aanvraag en het verkrijgen van een octrooi;

– De werkkostenregeling, die in 2011 van kracht wordt, wordt op een aantal punten versoepeld:�werkkleding met een groot bedrijfslogo wordt op nihil gewaardeerd en komt daarmee niet ten laste van het forfait; verder worden vakliteratuur en de inschrijfkosten van beroepsregisters�toegevoegd aan de gerichte vrijstellingen die niet ten koste gaan van het forfait..

Wij besteden de uiterste zorgvuldigheid aan deze nieuwsbrief. Echter, mede in verband met de omwille van de leesbaarheid en duidelijkheid gekozen beknoptheid kunnen we de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.