Prinsjesdag 2009

BELASTINGMAATREGELEN PRINSJESDAG 2009

De belangrijkste maatregelen op het gebied van de fiscaliteit zoals aangekondigd in de Miljoenennota zijn:

– De in 2009 geldende regeling voor willekeurige afschrijving wordt verlengd met een jaar. Ook investeringen gedaan in 2010 kunnen in 2 jaar worden afgeschreven (2010 en 2011)

– De (kleinschaligheids)investeringsaftrek wordt verruimd. Het maximum wordt € 15.120

– De MKB-winstvrijstelling wordt verhoogd naar 12%. Het urencriterium voor deze vrijstelling vervalt

– De zelfstandigenaftrek wordt geïndexeerd. De aftrek kan voortaan alleen worden verrekend met winstinkomen en niet meer met eventueel ander inkomen. Voor de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek geldt een termijn van voorwaartse verrekening van 9 jaar. Starters mogen wel gedurende 3 jaar verrekenen met ander inkomen

– Voor elektrische auto’s (nulemissieauto’s) geldt in 2010 en 2011 geen bijtelling (autokostenforfait). De 3 jaren daarna bedraagt de bijtelling 7%

– De willekeurige afschrijving blijft gelden voor zeer zuinige personenauto’s

– Zeer zuinige auto’s worden aangemerkt als bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de investeringsaftrek

– De hypotheekrenteaftrek herleeft tot maximaal 2 jaren (na het jaar waarin deze leeg is komen te staan) voor een eigen woning die wordt verhuurd en waarvan de verhuurperiode voorbij is. Deze maatregel geldt voor 2010 en 2011. De maatregel geldt ook als de verhuur van de woning in 2008 of 2009 is aangevangen

– Banksparen wordt uitgebreid met een variant voor stamrechten (ontslagvergoedingen) en voor uitvaartproducten

– Verplichtingen die kunnen leiden tot uitgaven die worden aangemerkt als persoonsgebonden aftrekpost, komen niet als schuld in box 3 in aanmerking

– Schulden en vorderingen inzake de in te voeren erfbelasting worden in box 3 opgenomen

– De terugwenteling van verliezen wordt verruimd van één naar 3 jaar. De voorwaartse verliesverrekening wordt ingekort van 9 jaar tot 6 jaar. Het gaat om een keuze-regime. Deze maatregel geldt voor de jaren 2009 en 2010

– Het MRB-tarief voor zeer zuinige auto’s gaat naar 0

– Het tijdelijk verlaagde tarief voor schilderen en stukadoren wordt structureel gemaakt. Ook geldt een verruiming: de woning hoeft slechts 2 jaar of ouder te zijn (was: 15 jaar). Deze versoepeling treedt al in werking op 15 september 2009

– AIs een ter beschikking gestelde onroerende zaak in 2010 wordt ingebracht in de vennootschap, kan dit zonder de heffing van inkomstenbelasting (doorschuifregeling) en overdrachtsbelasting (inbrengvrijstelling)

– Er wordt een terbeschikkingstellingsvrijstelling ingevoerd van 12%, vergelijkbaar met de MKB-winstvrijstelling

– De terbeschikkingsteller krijgt recht op toepassing van de herinvesteringsreserve en de kostenegalisatiereserve

– Er komt een doorschuifregeling voor het schenken van aanmerkelijkbelangaandelen. Voorwaarde is dat de vennootschap een materiële onderneming drijft. Ter zake van een eventueel beleggingsgedeelte vindt afrekening plaats

– Er komt een uitstel van betalingsregeling voor het (fictieve) voordeel dat een aanmerkelijkbelanghouder geniet als zijn holdingvennootschap de aandelen voor een lagere prijs dan de waarde in het economische verkeer overdraagt.

– Dieetkostenaftrek wordt ook mogelijk als de dieetverklaring is afgegeven door een diëtiste

– De gebruikelijkloonregeling is voortaan niet meer van toepassing als het gebruikelijk loon niet hoger is dan € 5000 per jaar

– Er wordt een afdrachtvermindering onderwijs ingevoerd voor de verhoging van het opleidingsniveau van de werknemer. De regeling geldt alleen in 2010

– Navordering wordt voortaan mogelijk indien de belastingaanslag, ten gevolge van een fout, onjuist is vastgesteld danwel achterwege is gebleven. In zo’n geval kan ook bij fouten in de aangifte en bij fouten als gevolg van de geautomatiseerde verwerking van de aangifte worden nagevorderd. Er geldt een termijn van 2 jaar. Er geldt overgangsrecht
Invoering in 2011:

– De invoering van één peildatum in box 3 per 2011, nl. de begindatum van 1 januari van het kalenderjaar

– De toerekening van de grondslag in box 3 tussen partners; een onderlinge verdeling per vermogensbestanddeel zal dan niet meer mogelijk zijn

– Waardering op basis van de WOZ-waarde van de woningen in box 3 in plaats van de waarde in het economisch verkeer

– De invoering van een vrijstelling voor contant geld en vergelijkbare vermogensrechten van € 500 per belastingplichtige

– Vereenvoudiging van de vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer Het betreft de nieuwe werkkostenregeling die een forfaitaire benadering behelst. Tot een maximum van 1,5% van het fiscale loon is de werkgever vrij om onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan zijn werknemers te geven

– Uitbreiding van de renteafaftrek over meegefinancierde kosten ter verkrijging van de hypotheek

– Het verkorten van de verjaringstermijn eigenwoningreserve van 5 jaar naar 3 jaar
Invoering in 2011 of 2012

– Invoering één loonbegrip voor LB, ZvW en premies werknemersverzekeringen

– Forse vermindering van administratieve lasten door het vervallen van de verplichte inkomensafhankelijke bijdrage ZVW en afschaffen van het werknemersdeel WW-premie

Wij besteden de uiterste zorgvuldigheid aan deze nieuwsbrief. Echter, mede in verband met de omwille van de leesbaarheid en duidelijkheid gekozen beknoptheid kunnen we de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.