Omkering bewijslast door informatiebeschikking in procedure tegen aanslag alsnog aan te vechten

Een belastingplichtige was het niet eens met een informatiebeschikking die de fiscus hem had opgelegd. In een procedure heeft de Hoge Raad geoordeeld dat omkering van de bewijslast zowel in een procedure tegen de informatiebeschikking als in een procedure over de desbetreffende aanslag aan de orde kon komen. Ook als de informatiebeschikking onherroepelijk vast is komen te staan, waardoor de bewijslast was omgekeerd, kon, door het alsnog verstrekken van informatie in een procedure over de aanslagregeling, omkering van de bewijslast achterwege blijven. Dit op grond van een redelijke wetstoepassing. Het was mogelijk dat de rechter pas in de procedure over de aanslag volledig kon overzien of het gebrek aan medewerking van de kant van de belanghebbende zo belangrijk was dat dit tot omkering van de bewijslast moest leiden. Om afbakeningsproblemen te voorkomen oordeelde de Hoge Raad dat voortaan in alle gevallen, zowel in de procedure over de informatiebeschikking als in de procedure tegen de aanslag, omkering van de bewijslast aan de orde kon komen.

uitspraak: