Nieuwsbrief maart 2013

FISCUS MOEST AANNEMELIJK MAKEN DAT LENING ONZAKELIJK WAS GEWORDEN
Een lening aan de eigen BV die bij het aangaan daarvan zakelijk was, kon door onzakelijk handelen van de geldverstrekker (veelal de DGA) toch een onzakelijke lening worden. Dan was een afwaarderingsverlies op die lening fiscaal niet meer aftrekbaar zijn. De fiscus moest dan wel met feiten en omstandigheden aannemelijk zien te maken welke maatregelen en op welk moment een zakelijk handelende derde zou hebben genomen om zijn vordering veilig te stellen. Zou die derde in de betreffende omstandigheden ook een verlies hebben geleden, dan is het afwaarderingsverlies in zoverre toch aftrekbaar. Deze bewijslast is zwaar, zo oordeelde recent de Hoge Raad.

AFTREKBARE AFKOOPSOM VOOR VERREKENING VORDERING UIT OVERBEDELING
Een man en een vrouw scheidden in 2006 officieel. Daaraan voorafgaand was een mediationtraject doorlopen. De voormalige echtelijke woning en de daarmee samenhangende hypothecaire schuld werd geheel aan de man toebedeeld. Daardoor had de vrouw een vordering uit overbedeling van € 35.000 op haar ex-echtgenoot. Omdat het inkomen van de vrouw veel hoger was dan dat van de man, bestond voor de man recht op partneralimentatie. De ex-partners kwamen overeen dat de vrouw geen partneralimentatie zou betalen. Zij zou dan afstand doen van de vordering uit overbedeling. In de aangifte werd vervolgens een afkoopsom van alimentatie van € 34.635 in aftrek gebracht. De fiscus accepteerde dat niet. Volgens de rechter was dat niet terecht. De overbedeling moest worden aangemerkt als afkoopsom van alimentatieverplichtingen. Aftrek was daarmee toegestaan. In een brief had de mediator verwezen naar het convenant. Daarin werd aangegeven dat de vrouw niet daadwerkelijk € 35.000 aan de man betaalde maar afstand deed van dit bedrag omdat dit werd gezien als afkoop van partneralimentatie.

 

Wij besteden de uiterste zorgvuldigheid aan deze nieuwsbrief. Echter, mede omwille van de leesbaarheid en duidelijkheid gekozen beknoptheid kunnen we de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.