Nieuwsbrief april 2013

VRIJVAL VOORZIENING WEDUWENPENSIOEN NA OVERLIJDEN
Een BV had een pensioen toegezegd aan haar DGA. Dat pensioen was in eigen beheer verzekerd. In de pensioenbrief was ook een weduwenpensioen opgenomen voor de vrouw van de DGA. Die overleed in 2006. De fiscus was van mening dat het deel van het pensioen dat aan het weduwenpensioen was toe te rekenen in 2006 moest vrijvallen. De rechter was het daarmee eens. Er was door het overlijden geen verplichting meer tot partnerpensioen. Hieraan deed niet af dat er recht bestond op omzetting van het weduwenpensioen in ouderdomspensioen. Van deze mogelijkheid was namelijk geen gebruik gemaakt. Het opgebouwde recht op weduwenpensioen moest dan ten gunste van het resultaat vrijvallen.

VOORWAARDEN VOOR VERMINDEREN PENSIOEN VASTGESTELD
Er is een besluit uitgebracht waarin de voorwaarden zijn opgenomen voor het verminderen van pensioenen in eigen beheer zonder dat sprake is van een prijsgeven. Voor de situatie dat de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam op de pensioeningangsdatum ontoereikend is om de aangegane pensioenverplichtingen na te komen is eenmalig een vermindering van de pensioenaanspraken mogelijk zonder dat een fiscale sanctie. Er moet aan voorwaarden worden voldaan. Tot de voorwaarden behoort een dekkingsgraad van 75% of lager. Verder moet het gaan om reële ondernemings- of beleggingsverliezen waardoor onderdekking is ontstaan.

 

Wij besteden de uiterste zorgvuldigheid aan deze nieuwsbrief. Echter, mede omwille van de leesbaarheid en duidelijkheid gekozen beknoptheid kunnen we de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.