Nieuwe kleineondernemersregeling vanaf 2020

De kleineondernemersregeling (KOR) voor de omzetbelasting verandert per 1 januari 2020. In plaats van een belastingvermindering komt er een vrijstelling. Deze kun je gebruiken als de omzet onder de 20.000 euro blijft.

De huidige regeling is een belastingvermindering en gebaseerd op het bedrag aan af te dragen omzetbelasting. Dit kan als het saldo van ontvangen omzetbelasting minus betaalde omzetbelasting minder is dan 1.883 euro per jaar. Men draagt dan minder of soms zelfs helemaal geen omzetbelasting af. De KOR kun je alleen gebruiken als natuurlijk persoon (eenmanszaak) of bij samenwerking van natuurlijke personen (VOF of maatschap).

Omzetgerelateerd vanaf 2020

Vanaf 2020 is een omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (ook wel OVOB genoemd) van kracht. Deze kun je gebruiken als de omzet exclusief omzetbelasting in een kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro.

Hiervoor tellen alle leveringen en diensten mee die zonder toepassing van de nieuwe KOR met omzetbelasting belast zijn. Voor het bepalen van de omzetgrens telt ook de btw-vrijgestelde omzet mee uit:

  • levering en verhuur van onroerende zaken
  • financiële diensten
  • verzekeringsdiensten

De omzet uit andere btw-vrijgestelde diensten telt niet mee voor de omzetgrens. Hieronder vallen bijvoorbeeld medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten. Ook al vormt de omzet uit deze vrijgestelde diensten dus het grootste deel van je omzet, dan kun je ook nog gebruik maken van de nieuwe vrijstelling voor je belaste diensten, mits die onder de grens van € 20.000 blijven.

Vrijwillige regeling

Iedere ondernemer, ongeacht de rechtsvorm, kan voor de nieuwe vrijstellingsregeling kiezen. Dit geldt dus ook voortaan voor een vereniging, stichting of B.V. Men mag dan geen omzetbelasting op de leveringen berekenen. De omzetbelasting op kosten (voorbelasting) mag je ook niet aftrekken. Je mag een beperkte btw-administratie bijhouden en hoeft geen btw-aangifte in te dienen. De keuze geldt voor minimaal 3 jaar, of tot je de 20.000 euro omzet overschrijdt.

Overschrijden van 20.000 euro-grens

Meer dan 20.000 euro omzet gemaakt in een kalenderjaar? Dan moet vanaf de levering waarmee de 20.000 euro-grens wordt overschreden, omzetbelasting in rekening worden gebracht.. Vanaf dat moment moet je ook weer de normale btw-administratie bijhouden. De omzet voor overschrijding blijft vrij van omzetbelasting. De volgende 3 jaar kan geen gebruik meer worden gemaakt van deze regeling.

Is de nieuwe KOR altijd interessant?

Voldoet men aan de voorwaarden? Dan kan het gebruik van de nieuwe KOR gemak bieden. Er hoeft geen btw-administratie meer bijgehouden te worden en ook geen btw-aangifte meer worden gedaan.

Maar let wel op de volgende punten:

  • Als er een investering wordt gedaan, dan kan onder de nieuwe KOR de voorheffing niet worden verrekend (net zoals de voordruk op andere kosten).
  • Als in de afgelopen 5 jaren omzetbelasting op investeringen (denk aan de auto, maar ook aan zonnepanelen) als voorheffing is afgetrokken, dan moet men deze omzetbelasting herzien (is terugbetalen), als de afgetrokken omzetbelasting gedeeld door 5 jaren meer is dan 500 euro. Voor investeringen in onroerend goed reken je met 10 jaren. Is bijvoorbeeld in 2017 voor € 14.520 inclusief omzetbelasting (is € 2.520) in zonnepanelen geïnvesteerd, dan moet over 2020 en 2021 € 1.000 worden terugbetaald.
  • Verhuurt men een pand btw-belast? Dan is de nieuwe KOR niet te gebruiken.
  • Zijn er veel zakelijke klanten? Bij gebruik van de nieuwe KOR kan men geen omzetbelasting op inkopen en zakelijk kosten verrekenen. De ‘inkoopprijs’ wordt dus hoger. Om dezelfde marge te houden moet men de verkoopprijs-zonder-btw verhogen. Voor zakelijke klanten wordt het product dan minder interessant.
  • Zijn vooral particulieren en vrijgestelde organisaties die geen omzetbelasting kunnen verrekenen klant? Bij dezelfde verkoopprijs als vóór gebruik van de nieuwe KOR wordt de marge hoger! Dan is de nieuwe KOR dus wel interessant.
  • Zijn er buitenlandse klanten of transacties waarbij de omzetbelasting is verlegd? Dan moet men toch (incidenteel) aangifte omzetbelasting blijven doen.

Gebruikmaken van nieuwe regeling

Als men de nieuwe kleineondernemersregeling vanaf 2020 wil gebruiken, zorg dan voor aanmelding vóór 20 november bij de Belastingdienst. Als je onder de huidige KOR een ontheffing van administratieve verplichtingen hebt, dan ga je automatisch over naar de nieuwe regeling. Daarover heeft de Belastingdienst al een brief verzonden.

Op de site van de Belastingdienst is verder ook meer informatie te vinden over de wijzigingen, maar als je vragen hebt, dan helpen wij je ook graag verder.