Nieuwe factuurvereisten 2013

VERANDERING FACTUURVEREISTEN 2013
Er komt in 2013 een aantal veranderingen met betrekking tot de factureringsvereisten. De verandering die plaatsvinden in 2013 worden hieronder toegelicht.

 

De factureringsregels van de Lidstaten van de EU

De factureringsregels lopen bij de diverse Lidstaten uiteen. Naar aanleiding van deze diversiteit is er bepaald, dat de factureringsregels van toepassing zijn die gelden in de Lidstaat waar de goederenlevering of dienst wordt geacht te zijn verricht. Dit een nieuw algemeen aanvaard uitgangspunt. Voor bepaalde situaties mag er worden uitgegaan van de factureringsregels die gelden in de Lidstaat waar de leverancier of dienstverrichter is gezeteld, een vaste inrichting heeft gevestigd of zijn woonplaats/gebruikelijke verblijfplaats heeft. De leverancier of dienstverrichter heeft dan wel een verplichting om zich te registreren in het land van de afnemer. Ook moet die voldoen aan de in dat Lidstaat geldende verplichtingen.

Deze uitzondering geldt voor 2 situaties, namelijk:

1. Bij self-billing, het vestigingsland van de afnemer is leidend;

2.. Bij het leveren van goederen of het verrichten van diensten buiten de EU.

Het uitreiken van de factuur

Er is maar één wijziging met betrekking tot het uitreiken van een factuur. Voor 1 januari 2013 dient er ook een factuur te worden opgemaakt bij vooruitbetalingen in het geval van een intracommunautaire levering aan anderen dan ondernemers en rechtspersonen. Dit komt te vervallen. Voor deze levering hoeft geen factuur te worden uitgereikt.

Het tijdstip van uitreiken van de factuur

Tot 1 januari 2013 dient een factuur uitgereikt te worden vóór de 15de dag van de maand waarin de levering of dienst is verricht. Vanaf 1 januari 2013 dient een factuur uiterlijk uitgereikt te worden op de 15de dag van de maand. Dit is een verschil van 1 dag.

Het tijdstip verschuldigdheid van BTW bij doorlopende intracommunautaire leveringen

 

Het tijdstip van de verschuldigdheid van BTW bij doorlopende intracommunautaire leveringen is het moment waarop een kalendermaand afloopt. Een doorlopende intracommunautaire levering wordt namelijk geacht te zijn voltooid na afloop van elke kalendermaand.

 

Vermelding bijzondere regeling op de factuur

Wanneer er bijzondere regelingen van toepassing zijn, was dit tot op heden redelijk vormvrij. Vanaf 2013 wordt een aantal situaties strenger omschreven:

– Indien de afnemer/opdrachtgever zelf de factuur uitreikt golden hier geen bijzondere voorwaarden voor. Vanaf 2013 is het verplicht om op zo’n factuur de volgende melding te plaatsen: ‘Factuur uitgereikt door afnemer’

– Wanneer de verleggingsregeling van toepassing is kon dit tot heden vormvrij vermeld worden. Vanaf 2013 moet verplicht: ‘BTW verlegd’ gemeld worden.

Ook een aantal andere vormvrije vermeldingen zijn vervangen door verplichte meldingen: bijzondere regeling reisbureaus,bijzondere regeling gebruikte goederen, bijzondere regeling kunstvoorwerpen en bijzondere regeling voorwerpen voor verzameling of antiquiteiten.

De vereenvoudigde factuur

Vanaf 1 januari 2013 is het toegestaan om een vereenvoudigde factuur uit te reiken. Op deze facturen zijn veel minder vermeldingen verplicht dan op standaard facturen. Vereenvoudigde facturen zijn toegestaan in de volgende situaties:

– Het factuurbedrag inclusief BTW bedraagt minder dan € 100;

– Het betreft een document dat betrekking heeft op een oorspronkelijke factuur en daar ook duidelijk naar verwijst, bijvoorbeeld een creditnota.

Een vereenvoudigde factuur moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

– De gegevens van de leverende ondernemer (naam, adres en BTW-nummer);

– De factuurdatum;

– Omschrijving van de geleverde goederen/verrichte diensten;

– Het te betalen BTW bedrag, danwel de gegevens waarmee dit BTW bedrag berekend kan worden.

Op basis van deze vereisten, en met name het ontbreken van de verplichting om de gegevens van de afnemer te vermelden, zou men kunnen concluderen dat een kassabon voldoet aan de vereisten voor een vereenvoudigde factuur. Of dit daadwerkelijk de bedoeling is, is door de belastingdienst nog niet bevestigd.

Een vereenvoudigde factuur mag niet uitgereikt worden bij:

– Grensoverschrijdende afstandsverkopen;

– Intracommunautaire leveringen tegen het 0%-tarief;

– Prestaties waarbij de verleggingsregeling is toegepast.

Boete bij onjuiste factuur

Vanaf 2013 kan de belastingdienst een boete opleggen indien de factuur niet aan de wettelijk voorgeschreven vereisten voldoet. Deze boete kan oplopen tot maximaal € 4.920.

Dus ondanks dat de wijzigingen niet heel ingrijpend zijn is het wel zinvol nog eens goed te bekijken of aan alle voorwaarden wordt voldaan.