Kosten buitenlandse medische hulp aftrekbaar

In een aangifte inkomstenbelasting werden specifieke zorgkosten opgevoerd. Het ging om de kosten voor een dieet op doktersvoorschrift, om extra uitgaven voor kleding en beddengoed en om gemaakte kosten in het buitenland voor medische hulp. De fiscus legde naar aanleiding van een controle navorderingsaanslagen op. De aftrek van de specifieke zorgkosten werd geweigerd. Pas na bezwaar werd alsnog aftrek van een (beperkt) bedrag aan specifieke zorgkosten toegestaan. Over de verdere correcties van de aftrek werd geprocedeerd. In hoger beroep oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden dat er recht bestond op aftrek van de kosten voor buitenlandse medische hulp. De kosten hadden betrekking op betalingen aan een cardioloog en een orthopeed/traumatoloog. Volgens het hof ontbrak ieder bewijs in de gedingstukken dat zij bevoegde artsen waren, maar de facturen gaven volgens het hof geen aanleiding om te twijfelen aan de medische aard van de verleende hulp. Ten aanzien van de extra uitgaven voor kleding en beddengoed stelde het hof vast dat daarvoor geen recht meer was op meer aftrek dan al was verleend. Er was namelijk niet aannemelijk gemaakt dat de betrokkene of haar gezinsleden aan aandoeningen leden die extra bewassing noodzakelijk maakten. Ook was er geen recht op aftrek van de dieetkosten omdat het hof de daarvoor afgelegde verklaringen niet geloofwaardig vond. Het hof verlaagde de aanslagen.

uitspraak: