Eindejaarstips 2015

Eindejaarsaandachtspunten voor IB-ondernemers

 1. Zorg dat het ondernemingsvermogen voldoende is om aan de FOR te kunnen doteren;
 2. Bekijk de investeringen en beoordeel of er nu nog geïnvesteerd moet worden of beter in januari;
 3. De Energie-investeringsaftrek gaat in 2016 omhoog naar 58% (thans 41,5%) wachten met een energie investering kan dus interessant zijn;
 4. Zorg dat oude BTW-schulden worden afgedragen;
 5. Zijn de uren voor het urencriterium te onderbouwen (belangrijk voor toepassing van o.a. de zelfstandigenaftrek)?
 6. Denk aan de correctie van het privégebruik (oa. Voor de auto) in uw laatste BTW aangifte;
 7. Beoordeel of u in aanmerking komt voor de KOR binnen de BTW;
 8. Let bij desinvesteringen op de desinvesteringsbijtelling. Soms kan wachten met de verkoop tot januari een desinvesteringsbijtelling voorkomen;
 9. Beoordeel of het zinvol is nog een beloning te verstrekken aan meewerkende partners en/of kinderen;
 10. Vraag tijdig BTW terug op niet betaalde bedragen van debiteuren. Dit moet schriftelijk en mag niet verrekend worden met de aangiften;
 11. Koop mogelijk oud-regime lijfrentepolissen af in een verliesjaar;
 12. Er hoeft voor 2016 geen nieuwe VAR aangevraagd te worden. In de loop van 2016 gaat waarschijnlijk het systeem met door de belastingdienst beoordeelde modelovereenkomsten gelden;
 13. Gebruikt u zelf overeenkomsten voor de inhuur van ZZP’ers, laat deze tijdig beoordelen door de belastingdienst, of maak gebruik van de reeds gepubliceerde modelovereenkomsten;
 14. Denk aan een periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden;
 15. Denk aan middeling indien uw inkomen erg wisselend is geweest de laatste jaren;
 16. Vraag bij betalingsproblemen vier maanden telefonisch uitstel voor belastingschulden, dit kan tot € 20.000,-. U bent wel 4% rente verschuldigd;
 17. Bekijk bij arbeidsongeschiktheid de mogelijkheid om lijfrentepolissen vervroegd af te kopen zonder revisierente;
 18. Bekijk of activa niet te hoog gewaardeerd (inventaris, voorraad, vorderingen) wordt, en neem eventueel verlies;

 

Eindejaarsaandachtspunten voor DGA/BV

 1. Beoordeel of de rekening-courantschuld niet te hoog wordt en keer desnoods dividend uit;
 2. Let bij uitkeren van dividend op de continuïteitstoets en de werkelijke waarde van pensioen- en lijfrenteverplichtingen;
 3. Beoordeel het nut van een fiscale eenheid VPB, het tariefopstapje kan een aanleiding zijn om deze fiscale eenheid per 1 januari te verbreken;
 4. Vorm een HIR indien de onderneming bedrijfsmiddelen met winst verkocht heeft;
 5. Zorg voor onderbouwing van het herinvesteringsvoornemen;
 6. Beoordeel of een auto van de zaak nog fiscaal interessant is, of dat overboeken naar privé zinvol is. Bekijk tevens of het interessant is om een eigen bijdrage te betalen, al dan niet in combinatie met een uitkering van dividend;
 7. Overweeg om beleggingen/effecten van de BV naar privé/box III te boeken indien de verwachting is dat het rendement hoger is dan circa 4%;
 8. Overweeg om box III vermogen over te brengen naar box II indien het rendement lager is dan circa 3%;
 9. Overweeg om een TBS-vordering om te zetten in agio of kapitaal en let in voorkomende gevallen op het betalen van borgstellingsprovisie;
 10. Klopt uw DGA-loon nog wel met de aangescherpte regels in 2015 (75%-norm en € 44.000,-);
 11. Controleer of alle overeenkomsten tussen de DGA en de BV nog actueel zijn. Mede door de extreem lage marktrente kan het aantrekkelijk zijn om rekening-courant- en financieringsovereenkomsten te actualiseren;
 12. Let bij onderlinge financieringen tussen de DGA en de BV, of tussen gelieerde maatschappijen voortdurend op de zakelijkheid van de voorwaarden. Waardeer, oninbare vorderingen zo snel mogelijk af;
 13. In 2015 kan voor het laatst een verlies verrekend worden uit 2006;
 14. Controleer de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. De belastingrente bedraagt 8%;
 15. Beoordeel of de WKR nog ruimte biedt voor optimale beloning;
 16. Zijn er bij verkoop/liquidatie van uw BV onverrekenbare verliezen achtergebleven in box II, dien dan een verzoek in om deze verliezen te mogen omzetten in een betalingskorting welke verrekend kan worden met box 1 inkomen;
 17. Werkt u voor een BV met meerdere aandeelhouders, beoordeel dan of u wel of niet verplicht verzekerd bent vanaf 1 januari 2016 (besluit aanwijzing DGA 2016);

 

Eindejaarsaandachtspunten voor particulieren

 1. Het indienen van een T-biljet of ambtshalve aanvulling van de aangifte IB 2010 kan nog tot 1 januari 2016;
 2. Betaal belastingschulden voor 1 januari, ter vermindering van de box III grondslag of vraag nog snel een voorlopige aanslag aan;
 3. Is fiscaal partnerschap bij samenwoners gewenst, zorg dan dat u voor 1 januari aan de voorwaarden voldoet;
 4. Doe giften in de vorm van een lijfrente, zodat er geen drempel op de aftrek zit;
 5. Stort nog lijfrente- of bankspaarpremies welke aftrekbaar zijn in 2015 en benut de jaar- en reserveringsruimte;
 6. Indien het box I inkomen incidenteel in een hogere schijf uitkomt overweeg dan  om de hypotheekrente op de eigen woning voor een half jaar vooruit te betalen. Let wel goed op de vormvereisten;
 7. Heeft u een restschuld na verkoop van een woning, de rente op deze lening is nog 15 jaar aftrekbaar in box 1;
 8. Overweeg om een kleine eigenwoningschuld af te lossen en voorkom zo bijtelling van het eigenwoningforfait. Door dit voor 1 januari te doen kunt u ook nog een box III voordeel behalen. Let wel op boeterente;
 9. Zijn alle toeslagen tijdig aangevraagd en kunt u het verzamelinkomen nog beïnvloeden?
 10. Let op met verhuizen naar een nieuwe woning terwijl uw oude woning nog niet is verkocht. Na 1 januari verhuizen kan een extra jaar renteaftrek opleveren;
 11. Benut in voorkomende gevallen de schenkingsvrijstellingen voor kinderen en kleinkinderen;
 12. Wanneer er nog in 2015 een nieuwe leaseauto in gebruik wordt genomen profiteert u nog vijf jaar van de huidige bijtelling, vanaf 2016 vallen veel modellen niet meer onder de lagere bijtellingspercentages;
 13. Houd uw box III vermogen in de gaten. Is uw vermogen op 1 januari 2016 meer dan € 82.504,- hoger dan de vrijstelling dan heeft u in 2016 geen recht op zorgtoeslag en/of kindgebonden budget. Let ook op dat ouderen vanaf 2016 geen extra vrijstelling meer hebben in box III;
 14. Zijn uw testament en huwelijkse voorwaarden nog actueel?
 15. Houd grip op uw oudedagsvoorzieningen;
 16. De leegwaarderatio voor woningen in box III kan onder omstandigheden lager gezet worden dan de forfaitaire berekeningswijze heeft de Hoge Raad afgelopen jaar beslist, kijk of dit voor u nog kan (ook voor oude jaren die nog niet onherroepelijk zijn);
 17. Als er niet binnen 3 maanden na indiening een (voorlopige) aanslag is opgelegd mag u de belastingschuld in box III meenemen.