Eindejaarstips 2014

Eindejaarsaandachtspunten voor particulieren

 1. Het indienen van een T-biljet of ambtshalve aanvulling van de aangifte IB 2009 kan nog tot 1 januari 2015;
 2. Betaal belastingschulden voor 1 januari, ter vermindering van de box III grondslag of vraag nog snel een voorlopige aanslag aan;
 3. Is fiscaal partnerschap bij samenwoners gewenst, zorg dan dat u voor 1 januari aan de voorwaarden voldoet;
 4. Doe giften in de vorm van een lijfrente, zodat er geen drempel op de aftrek zit;
 5. Stort nog lijfrente- of bankspaarpremies welke aftrekbaar zijn in 2014;
 6. Indien het box I inkomen incidenteel in een hogere schijf uitkomt overweeg dan om de hypotheekrente op de eigen woning voor een half jaar vooruit te betalen. Let wel goed op de vormvereisten;
 7. Overweeg om een kleine eigenwoningschuld af te lossen en voorkom zo bijtelling van het eigenwoningforfait. Door dit voor 1 januari te doen kunt u ook nog een box III voordeel behalen. Let wel op boeterente;
 8. Zijn alle toeslagen tijdig aangevraagd en kunt u het verzamelinkomen nog beïnvloeden?
 9. Let op het wegvallen van de AOW-partnertoeslag;
 10. Let op met verhuizen naar een nieuwe woning terwijl uw oude woning nog niet is verkocht. Na 1 januari verhuizen kan een extra jaar renteaftrek opleveren;
 11. Benut in voorkomende gevallen de schenkingsvrijstellingen voor kinderen en kleinkinderen;
 12. Maak voor 1 januari gebruik van de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning, U bespaart dan tevens box III heffing;
 13. Houd uw box III vermogen in de gaten. Is uw vermogen op 1 januari 2015 meer dan € 80.000,- hoger dan de vrijstelling dan heeft u in 2015 geen recht op zorgtoeslag en/of kindgebonden budget;
 14. Heeft u een eigenwoninglening bij een niet erkende financiële instelling en is hierop de aflossingseis van toepassing? Zorg voor tijdige melding van deze lening aan de belastingdienst, anders verliest u de renteaftrek;
 15. Zijn uw testament en huwelijkse voorwaarden nog actueel?
 16. Houd grip op uw oudedagsvoorzieningen;
 17. Na 1 Juli 2015 wordt de boete bij vrijwillige inkeer verhoogd;
 18. Check de mogelijkheid van teruggaaf van BTW voor installatie van zonnepanelen op de eigen woning;
 19. Afkopen gouden handdruk stamrecht tegen 80% kan nog tot 1 januari 2015;
 20. Let op, kinderalimentatie in 2015 niet meer aftrekbaar;
 21. Woont u in het buitenland en werkt u in Nederland, dan krijgt u niet automatisch een voorlopige teruggaaf 2015, vraag deze eventueel op nieuw aan.

Eindejaarsaandachtspunten voor IB-ondernemers

 1. Zorg dat het ondernemingsvermogen voldoende is om aan de FOR te kunnen doteren;
 2. Bekijk de investeringen en beoordeel of er nu nog geïnvesteerd moet worden of beter in januari;
 3. Zorg dat oude BTW schulden worden afgedragen;
 4. Zijn de uren voor het urencriterium te onderbouwen (belangrijk voor toepassing van o.a. de zelfstandigenaftrek)?
 5. Denk aan de correctie van het privégebruik in uw laatste BTW aangifte;
 6. Let bij desinvesteringen op de desinvesteringsbijtelling. Soms kan wachten met de verkoop tot januari een desinvesteringsbijtelling voorkomen;
 7. Beoordeel of het zinvol is nog een beloning te verstrekken aan meewerkende partners en/of kinderen;
 8. Vraag tijdig BTW terug op niet betaalde bedragen van debiteuren. Dit moet schriftelijk en mag niet verrekend worden met de aangiften;
 9. Koop mogelijk oud-regime lijfrentepolissen af in een verliesjaar;
 10. Er hoeft voor 2015 geen nieuwe VAR aangevraagd te worden. In de loop van 2015 gaat de BGL gelden;
 11. Denk aan een periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden;
 12. Denk aan middeling indien uw inkomen erg wisselend is geweest de laatste jaren;
 13. Vraag BTW op oninbare vorderingen zo snel mogelijk terug.

 Eindejaarsaandachtspunten voor DGA/BV

 1. Zorg voor tijdige aanpassing van lopende pensioenregelingen in eigen beheer;
 2. Beoordeel of de rekening-courantschuld niet te hoog wordt en keer desnoods dividend uit;
 3. Vóór 1 januari 2015 bedraagt de belasting over dividend tot € 250.000, 22% (een korting van 3%), fiscale partners kunnen deze korting 2 x benutten;
 4. Let bij uitkeren van dividend op de continuïteitstoets en de werkelijke waarde van pensioen- en lijfrenteverplichtingen;
 5. Beoordeel het nut van een fiscale eenheid VPB, het tariefopstapje kan een aanleiding zijn om deze fiscale eenheid per 1 januari op verzoek te verbreken;
 6. Beoordeel of u BTW voordeel kunt behalen door een werkkamer in uw woning te verhuren aan de BV;
 7. Zorg voor onderbouwing van het herinvesteringsvoornemen;
 8. Beoordeel of een auto van de zaak nog fiscaal interessant is, of dat overboeken naar privé zinvol is. Bekijk tevens of het interessant is om een eigen bijdrage te betalen, al dan niet in combinatie met een uitkering van dividend;
 9. Overweeg om beleggingen/effecten van de BV naar privé/box III te boeken indien de verwachting is dat het rendement hoger is dan circa 5%;
 10. Overweeg om een TBS-vordering om te zetten in agio of kapitaal en let in voorkomende gevallen op het betalen van borgstellingsprovisie;
 11. Controleer of alle overeenkomsten tussen de DGA en de BV nog actueel zijn. Mede door de extreem lage marktrente kan het aantrekkelijk zijn om rekening-courant- en financieringsovereenkomsten te actualiseren;
 12. Let bij onderlinge financieringen tussen de DGA en de BV, of tussen gelieerde maatschappijen voortdurend op de zakelijkheid van de voorwaarden. Waardeer, oninbare vorderingen zo snel mogelijk af;
 13. In 2014 kan voor het laatst een verlies verrekend worden uit 2005;
 14. Controleer de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. De belastingrente bedraagt 8,15%;
 15. Bent u klaar voor de werkkostenregeling?;
 16. De regels voor het gebruikelijk loon worden aangepast, beoordeel of uw salaris in 2015 aangepast moet worden;
 17. Zijn uw arbeidscontracten voor het personeel nog actueel na de wijzigingen in het ontslagrecht, proeftijdbepaling en concurrentiebeding.