Eindejaarsaandachtspunten

AANDACHTSPUNTEN VOOR PARTICULIEREN

1. Het indienen van een T-biljet of ambtshalve aanvulling van de aangifte IB 2008 kan nog tot 1 januari 2014;
2. Betaal belastingschulden voor 1 januari, ter vermindering van de box III grondslag of vraag nog snel een voorlopige aanslag aan;
3. Is fFiscaal partnerschap bij samenwoners gewenst, zorg dan dat u voor 1 januari aan de voorwaarden voldoet;
4. Doe giften in de vorm van een lijfrente, zodat er geen drempel op de aftrek zit;
5. Stort nog lijfrente- of bankspaarpremies welke aftrekbaar zijn in 2013;
6. Indien het box 1 inkomen incidenteel in een hogere schijf uitkomt overweeg dan om de hypotheekrente op de eigen woning voor een half jaar vooruit te betalen. Let wel goed op de vormvereisten;
7. Heeft u de eigen woningschuld verhoogd in verband met een verbouwing en valt deze lening nog onder de oude regeling (zonder aflossingsverplichting)?. Zorg dat de verbouwing voor 1 januari is afgerond, anders moet u over het niet afgeronde deel wel annuïtair aflossen;
8. Overweeg om een kleine eigen woningschuld af te lossen en voorkom zo bijtelling van het eigenwoningforfait. D,oor dit voor 1 januari te doen kunt u ook nog een box 3 voordeel behalen. Let wel op boeterente;
9. Zijn alle toeslagen tijdig aangevraagd en kunt u het verzamelinkomen nog beïnvloeden?;
10. Let op met verhuizen naar een nieuwe woning terwijl uw oude woning nog niet is verkocht., Na 1 januari verhuizen kan een extra jaar renteaftrek opleveren;
11. Levenslooptegoed afkopen tegen 80% kan nog tot 1 januari;
12. Benut in voorkomende gevallen de schenkingsvrijstellingen voor kinderen en kleinkinderen;
13. Maak voor 1 januari gebruik van de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning wanneer u nog box 3 heffing 2014 wilt besparen;
14. Houd uw box 3 vermogen in de gaten., Is uw vermogen op per 1 januari 2014 meer dan € 80.000,- hoger dan de vrijstelling dan heeft u in 2014 geen recht op zorgtoeslag en/of kindgebonden budget;
15. De aftrek van zorgkosten wordt verder versoberd. Stel deze uitgaven niet uit;
16. Heeft u een eigen woning lening bij een niet erkende financiële instelling en is hierop de aflossingseis van toepassing.? Zorg voor tijdige melding van deze lening aan de belastingdienst, anders verliest u de renteaftrek;
17. Zijn uw testament en huwelijkse voorwaarden nog actueel?
18. Houd grip op uw oudedagsvoorzieningen;
19. Periodieke giften aan een ANBI of vereniging hoeven vanaf 1 januari niet meer notarieel vastgelegd te worden;
20. Vermijd boetes door tijdig in te keren;
21. Check de mogelijkheid van teruggaaf van BTW voor installatie van zonnepanelen op de eigen woning.

AANDACHTSPUNTEN VOOR IB-ONDERNEMERS

22. Zorg dat het ondernemingsvermogen voldoende is om aan de FOR- te kunnen doteren;
23. Bekijk de investeringen en beoordeel of er nu nog geïnvesteerd moet worden of beter in januari;
24. Investeringen tussen 1 juli en 31 december 2013 kunnen voor maximaal 50% in 2013 versneld worden afgeschreven. Het restant vervolgens weer gedurende de normale vijfjaarsperiode. Deze versnelde afschrijving geldt niet voor onroerend goed, personenauto’s, en software en goodwill (maar wel voor taxi’s en auto’s met 14%-bijtelling). Let ook op de betaling van de investeringsverplichting;
25. Zorg dat oude BTW schulden worden afgedragen. De belastingdienst is hierop aan het controleren;
26. Zijn de uren voor het urencriterium te onderbouwen (belangrijk voor toepassing van o.a. de zelfstandigenaftrek)?
27. Denk aan de correctie van het privégebruik in uw laatste BTW aangifte;
28. Let bij desinvesteringen op de desinvesteringsbijtelling. Soms kan wachten met de verkoop tot januari een desinvesteringsbijtelling voorkomen;
29. Beoordeel of het zinvol is nog een beloning te verstrekken aan meewerkende partners en/of kinderen;
30. Vraag tijdig BTW terug op niet betaalde bedragen van debiteuren. Dit moet schriftelijk en mag niet verrekend worden met de aangiften;
31. Koop mogelijk oud-regime lijfrentenpolissen af in een verliesjaar;
32. Kijk of het bij ontslaglijfrentes mogelijk is om vooruit te lopen op de afkoopfaciliteit van 2014, door in een jaar met een beperkt inkomen of verlies alvast een periodiek uit te keren.

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE DGA EN BV

33. Zorg voor tijdige aanpassing van lopende pensioenregelingen in eigen beheer;
34. Beoordeel of de rekening-courant schuld niet te hoog wordt en keer desnoods dividend (in 2014) uit;
35. Beoordeel het nut van een fiscale eenheid VPB, het tariefopstapje kan een aanleiding zijn om deze fiscale eenheid per 1 januari te verbreken;
36. Beoordeel of u BTW voordeel kunt behalen door een werkkamer in uw woning te verhuren aan de BV;
37. Wacht met dividend uitkeren tot na 1 januari. Het tarief in box 2 gaat tijdelijk omlaag;
38. Let bij uitkeren van dividend op de continuïteitstoets en de werkelijke waarde van pensioen- en lijfrenteverplichtingen;
39. Zorg voor onderbouwing van het herinvesteringsvoornemen;
40. Beoordeel of een auto van de zaak nog fiscaal interessant is, of dat overboeken naar privé zinvol is. Bekijk tevens of het interessant is om een eigen bijdrage te betalen, al dan niet in combinatie met een uitkering van dividend;
41. Overweeg om beleggingen/effecten van de BV naar privé/box 3 te boeken indien de verwachting is dat het rendement hoger is dan circa 5%;
42. Overweeg om een TBS-vordering om te zetten in agio of kapitaal en let in voorkomende gevallen op het betalen van borgstellingsprovisie;
43. Controleer of alle overeenkomsten tussen de DGA en de BV nog actueel zijn. Mede door de extreem lage marktrente kan het aantrekkelijk zijn om rekening-courant- en financieringsovereenkomsten te actualiseren;
44. Let bij onderlinge financieringen tussen de DGA en de BV, of tussen gelieerde maatschappijen voortdurend op de zakelijkheid van de voorwaarden. Waardeer, oninbare vorderingen zo snel mogelijk af;
45. In 2013 kan voor het laatst een verlies verrekend worden uit 2004;
46. Controleer de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting., Vanaf 1 januari bedraagt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting minimaal 8%.

Wij besteden de uiterste zorgvuldigheid aan deze nieuwsbrief. Echter, mede omwille van de leesbaarheid en duidelijkheid gekozen beknoptheid kunnen we de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.