De innovatiebox, vaker toe te passen dan gedacht!

Wat is het voordeel van het toepassen van de innovatiebox
Er geldt een lager vennootschapsbelastingtarief voor winsten die in deze box belastbaar zijn. Binnen dit bijzondere boxregime worden voordelen verkregen uit ontwikkelde activa belast tegen 1/5 deel van het normale tarief dat geldt binnen de vennootschapsbelasting. Per saldo dus 4% of 5% te betalen belasting.

Voor wie geldt de innovatiebox in ieder geval
Elke BV die beschikt over een S&O verklaring komt in aanmerking voor de innovatiebox. Als zo’n verklaring er (nog) niet is, is die wellicht aan te vragen als de activiteiten daarvoor in aanmerking komen. Zie hierna.

Voor wie geldt de innovatiebox nog meer
Een rechtspersoon die zich bezig houdt met de ontwikkeling of onderzoek op technisch gebied of al in het bezit is van een octrooi en/of S&O-verklaring, komt wellicht in aanmerking voor de innovatiebox. Ondanks het grote belastingvoordeel dat hiermee is te behalen, maken maar weinig bedrijven gebruik van deze regeling; slechts enkele honderden van de 17.000 bedrijven die er gebruik van kunnen maken, doen dit ook.

Wat houdt de innovatiebox in
De innovatiebox is een apart boxregime binnen de vennootschapsbelasting. In deze box worden onder bepaalde voorwaarden inkomsten uit activa, waarvoor een octrooi of S&O-verklaring is verkregen, tegen een lager tarief belast dan het normale tarief in de vennootschapsbelasting. In de aangifte is daarvoor een aparte rubriek opgenomen. De voortbrengingskosten van de activa worden in aftrek genomen tegen het normale tarief. Indien er vervolgens opbrengsten worden behaald, moeten allereerst de voortbrengingskosten worden ‘ingehaald’. Het voordeel hiervan is dat er geen belastingnadeel is wanneer een ontwikkeld activum niet of slecht rendeert en de voortbrengingskosten dus niet worden overstegen.

 

Een aantal voorwaarden om van de innovatiebox gebruik te kunnen maken is:

 

– er is sprake van een rechtspersoon

– er moet een octrooi of S&O-verklaring zijn of er moet een octrooi in aanvraag zijn

– het activum waarvoor een octrooi of S&O-verklaring is verkregen, moet zelf zijn ontwikkeld; aangekochte activa met octrooi of S&O-verklaring kunnen alleen voor de innovatiebox in aanmerking komen indien ze zijn doorontwikkeld en voor het doorontwikkelde deel een nieuw octrooi of S&O-verklaring is verkregen

– minimaal 30% van alle voordelen uit het ontwikkelde actief moeten voortkomen uit het octrooi of de S&O-verklaring

Praktisch houdt dit in dat er dus een aparte administratie van de kosten en de opbrengsten moet worden bijgehouden per activum dat wordt (door)ontwikkeld. Daarvoor zijn handzame rekenmodellen beschikbaar. Een octrooi moet worden aangevraagd bij het Octrooicentrum (www.octrooicentrum.nl) terwijl een S&O-verklaring bij Agentschap Nederland kan worden aangevraagd (www.agentschapnl.nl). Ook een S&O-verklaring voor de vermindering van afdracht loonbelasting (WVA), kwalificeert.

Wat wordt verstaan onder ‘innovatie’
Het moet gaan om werkzaamheden gericht op:

 

– technisch wetenschappelijk onderzoek

– (de ontwikkeling van voor) de S&O-inhoudingsplichtige technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, (onderdelen van) fysieke productieprocessen of (onderdelen van) programmatuur

– het uitvoeren van een systematisch opgezette analyse van de technische haalbaarheid van het zelf verrichten van het speur- en ontwikkelingswerk als hiervoor genoemd

– het uitvoeren van een technisch onderzoek naar een substantiële wijziging, een productiemethode of modellering van processen. Hieronder valt ook de ontwikkeling van software.

Hebben IB-ondernemers ook recht op S&O faciliteiten
Een eenmanszaak of VOF kan geen gebruik maken van de innovatiebox. Die ondernemers hebben wel de mogelijkheid tot volledige afschrijving van de voortbrengingskosten in het kalenderjaar dat het activum is voortgebracht en op extra ondernemersaftrek in de vorm van de S&O-aftrek.

Conclusie
Beoordeel eens aan de hand van de jaarstukken en aangifte over 2010 of klanten van u in aanmerking komen voor de innovatiebox en/of een S&O verklaring. Dat kan veel belasting besparen! Graag zijn we u daarbij behulpzaam.

Wij besteden de uiterste zorgvuldigheid aan deze nieuwsbrief. Echter, mede in verband met de omwille van de leesbaarheid en duidelijkheid gekozen beknoptheid kunnen we de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.