Belangrijke wijzigingen in de landbouwvrijstelling?

Is de landbouwvrijstelling binnenkort verleden tijd?
Steeds meer en vaker gaan er geluiden op dat de landbouwvrijstelling niet meer van deze tijd is. Sinds het ontstaan van de landbouwvrijstelling is de werking er van al enkele keren sterk beperkt. De landbouwvrijstelling zoals we die nu kennen zou op korte termijn wel eens helemaal kunnen verdwijnen. Reden? Het verdwenen landbouwbelang en de aangekondigde bezuinigingen. We gaan eerst kort in op het verloop van de landbouwvrijstelling. Vervolgens beschrijven we de mogelijke wijzigingen en mogelijke oplossingen.

Wat is het verloop van de vrijstelling
In 1941 werd de toen ruime landbouwvrijstelling voor het eerst in de wet opgenomen. Vanaf 1 april 1986 is die aangepast en werd er belasting geheven over de bestemmingswijzigingswinst. Vanaf 27 juni 2000 is een direct ingaande wijziging aangebracht. Dit hield in dat waardestijgingen van landbouwgronden, inclusief de ondergrond van gebouwen (kort gezegd: niet voor woningen) zijn vrijgesteld tot de ‘waarde economisch verkeer agrarische bestemming’ (WEVAB). Deze wijziging is ook vastgelegd in artikel 3.12 Wet IB 2001. Vorig jaar is in een rapport van de studiecommissie over de herziening van het belastingstelsel een volledige afschaffing van de vrijstelling onderzocht.

Wat wordt er mogelijk aangepast
In het ergste geval kan de landbouwvrijstelling worden afgeschaft zonder dat er sprake is van overgangsrecht. Deze ‘harde’ afschaffing zou betekenen dat alle boekwinsten -dus ook die nu latent aanwezig zijn- op landbouwgrond vanaf de datum van afschaffing belast worden met inkomstenbelasting zodra deze gronden worden verkocht of naar privé worden overgeboekt. Een ‘zachte’ afschaffing -dus met overgangsrecht- zou betekenen dat toekomstige waardestijging belast gaan worden. De waardestijging van de WEVAB-waarde tot het moment van afschaffing blijven buiten de heffing van inkomstenbelasting.

Wat kunt u doen
Om nadelige fiscale gevolgen van een (directe) afschaffing voor te zijn, kan de landbouwgrond en/of ondergrond van agrarische bedrijfsgebouwen mogelijk belastingvrij worden geherwaardeerd bij inbreng in een maatschap of bij wijziging van de winstverdeling. Verkoop op een later tijdstip van geherwaardeerde gronden gaat dan fiscaal gezien gepaard met een lagere boekwinst. Als de landbouwvrijstelling vervolgens onverhoopt op de ‘harde’ wijze wordt afgeschaft, betaalt u door het nu belastingvrij herwaarderen (veel) minder inkomstenbelasting.

 

Een mogelijkheid is ook nog om een intentieverklaring te registreren waarbij u te kennen geeft het voornemen te hebben om uw landbouwonderneming in een B.V. onder te brengen. Aan zo’n intentieverklaring komt terugwerkende kracht toe. Daardoor ondervangt u in principe het nadeel van de mogelijkheid van direct ingaande wetgeving.

Wanneer u weet dat uw landbouwgrond voor een lage waarde ‘in de boeken staat’ terwijl de werkelijke waarde veel hoger ligt, kunt u met ons contact opnemen. Wij zullen vervolgens samen met u kunnen beoordelen wat voor u de mogelijkheden zijn.

Wij besteden de uiterste zorgvuldigheid aan deze nieuwsbrief. Echter, mede omwille van de leesbaarheid en duidelijkheid gekozen beknoptheid kunnen we de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.