Aangekondigde maatregelen Prinsjesdag

De belangrijkste vandaag op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen voor 2017 zijn:

Belastingplan 2017

 • Hoogste schijf inkomstenbelasting box 1 begint vanaf een belastbaar inkomen van € 67.072
 • Het tarief van de derde schijf gaat omhoog naar 40,8%
 • Maximale algemene heffingskorting wordt € 2.254
 • Maximale arbeidskorting wordt € 3.223; de afbouw daarvan start bij een inkomen van € 32.444
 • Ouderenkorting wordt € 1.292 voor pensioengerechtigden met een verzamelinkomen van niet meer dan € 36.057
 • Afrekening in box 2 bij het verkrijgen van de VBI-status (gaat al in op 20-9-2016)
 • Tegengaan van de ‘flits VBI’ waardoor vermogen ook in box 3 belast blijft
 • Forfaitair rendement VBI wordt gelijk aan dat van de hoogste schijf in box 3
 • Waarborgen tegen misbruik van de innovatiebox
 • Aanpassingen van de renteaftrekbeperkingen overnameholdings
 • Verruiming van de gebruikelijk loonregeling bij innovatieve start-ups: de DGA mag uitgaan van het wettelijk minimumloon
 • Ruimere uitleg begrip bouwterrein voor de BTW
 • Vereenvoudiging teruggave BTW bij oninbare debiteuren
 • Afschaffen van de aftrek voor monumentenpanden

Overig

 • Invoering van de in het belastingplan 2016 aangekondigde wijziging van de heffing in box 3
 • Invoering van de in het belastingplan 2016 aangekondigde verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, waarbij voor het benutten van de vrijstelling een driejaarstermijn wordt ingevoerd

2018

 • Verlenging van de eerste tariefschijf Vpb naar € 250.000 en op langere termijn naar € 350.000
 • Afschaffen scholingsaftrek

Pensioen eigen beheer

 • Gefaciliteerde beëindiging van het pensioen in eigen beheer
 • Reeds opgebouwde verplichtingen worden met ingang van 1 januari 2017 bevroren; verdere dotaties zijn niet langer mogelijk
 • Bestaande aanspraken moeten nog wel actuarieel worden gewaardeerd, wat gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de hoogte van het uit te keren dividend
 • De DGA krijgt gedurende een periode van drie jaar de mogelijkheid geboden zijn opgebouwde (en inmiddels bevroren) pensioenaanspraak of reeds ingegane pensioen af te kopen
 • De pensioenaanspraak wordt fiscaal geruisloos (zonder loonbelasting, revisierente en vennootschapsbelasting) afgestempeld naar het niveau van de waarde van de pensioenverplichting op de balans voor de heffing van vennootschapsbelasting (fiscale waarde van de pensioenverplichting)
 • De fiscale waarde van de pensioenverplichting voor de afstempeling vormt het uitgangspunt voor de vaststelling van de grondslag van de loonbelasting die verschuldigd is ter zake van de afkoop. Op deze grondslag wordt een korting verleend.
 • In 2017 geldt een korting van 34,5%, in 2018 een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5%. De korting wordt berekend over de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting ultimo 2015
 • Geen korting op dotaties, oprenting en indexering over 2016 en latere jaren
 • Er is geen revisierente verschuldigd
 • De dga voor wie afkoop geen reële optie is heeft t/m 2019 de mogelijkheid om de pensioenaanspraak op het moment van het fiscaal geruisloos afstempelen naar het niveau van de fiscale waarde van de pensioenverplichting om te zetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting
 • Die oudedagsverplichting kan worden opgerent; er kan niet aan worden gedoteerd
 • De partner moet met de afkoop/aanpassing uitdrukkelijk instemmen
 • Waardeoverdracht van extern verzekerde pensioenpolissen kunnen nog tot 1-1 a.s. naar eigen beheer overgehaald worden; de bovengenoemde korting bij afkoop geldt daarvoor dan niet; er is geen revisierente verschuldigd
 • Het doorwerkvereiste wordt geheel afgeschaft, dat wil zeggen zowel vóór als na de AOW-datum