Aandachtspunten eindejaar 2009

EINDEJAARSAANDACHTSPUNTEN VOOR PARTICULIEREN

– Het indienen van een T-biljet of ambtshalve aanvulling van de aangifte IB 2004 kan nog tot 1 januari 2010;

– Betaal belastingschulden voor 1 januari, ter vermindering van de box III grondslag;

– Doe giften in de vorm van een lijfrente, zodat er geen drempel op de aftrek zit;

– Indien het box 1 inkomen incidenteel in een hogere schijf uit komt kan overwogen worden om de hypotheekrente op de eigen woning voor een half jaar vooruit te betalen. Let wel goed op de vormvereisten;

– Renteloze direct opeisbare leningen aan de kinderen worden vanaf 2010 als schenking belast tegen 6% van de nominale waarde;

– Overweeg om een kleine eigen woningschuld af te lossen, en zo gebruik te maken van de aftrek geringe eigen woningschuld, door dit voor 1 januari te doen kan ook nog een box 3 voordeel behaald worden, let wel op boeterente;

– Sinds 2009 is het eigenwoningforfait niet meer gemaximeerd, daarnaast zal dit forfait voor woningen boven € 1.000.000,- gaan stijgen, dit kan aflossen interessanter maken;

– Overweeg om nog gebruik te maken van de lagere tarieven in de successiewet bij het schenken aan (klein-)kinderen, vanaf 2010 is het starttarief voor kinderen 10% en voor kleinkinderen 18%;

– Een notarieel samenlevingscontract kan noodzakelijk zijn om als partner in de schenk- en erfbelasting gezien te worden. Indien de samenleving meer dan vijf jaar geduurd heeft is een samenlevingscontract niet meer noodzakelijk;

– Laat in het kader van de nieuwe schenk- en erfbelasting testamenten beoordelen en eventueel updaten;

– Constructies waarbij de kinderen het blote eigendom van onroerend goed hebben en de ouders het vruchtgebruik worden vanaf 2010 aangepakt, in 2010 is actie nodig om reeds ontstane waardestijging bij de kinderen buiten de successieheffing te houden;

– Zijn alle toeslagen tijdig aangevraagd, en kan het verzamelinkomen nog beïnvloed worden;

– Men kan nog tot 31 december 2009 gebruik maken van de inkeerregeling, na deze datum zal ook een vrijwillige melding van verzwegen buitenlands inkomen tot een boete leiden;

– Aandachtspunten voor testamenten i.v.m. de nieuwe successiewet: enkelvoudige rente in een testament kan de fictie van artikel 9 oproepen, aanpassen in samengestelde intrest; rentebepaling in het testament moet de mogelijkheid bevatten om deze aan te passen, anders levert aanpassing een schenking op.

EINDEJAARSAANDACHTSPUNTEN VOOR IB-ONDERNEMERS

– Zorg dat het ondernemingsvermogen voldoende is om de FOR te kunnen doteren;

– Bekijk de investeringen, en beoordeel of er nu nog geïnvesteerd moet worden of beter in januari;

– Let bij desinvesteringen op de desinvesteringsbijtelling, soms kan wachten met de verkoop tot januari een desinvesteringsbijtelling voorkomen;

– Registreer een voorovereenkomst wegens inbreng in de BV per 1 januari, door dit te doen heeft men maximale flexibiliteit in 2010;

– Beoordeel of het zinvol is nog een beloning te verstrekken aan meewerkende partners en/of kinderen;

– Bekijk of het zinvol is om een VOF met de partner aan te gaan, door het vervallen van het urencriterium voor de MKB-winstvrijstelling biedt dit ook voordelen voor een ondernemer die niet aan het uren- (of gebruikelijkheids-) criterium voldoet;

– Maak (weer) bezwaar tegen de BUA-correcties in de laatste BTW-aangifte;

– Beoordeel of de bijtelling over een bestelauto met bijrijdersstoel wel terecht is (op basis van een recente procedure);

– ZZP-ers: vraag een nieuwe VAR verklaring aan (bepaalde ZZP’ers krijgen voor het eerst automatisch een nieuwe VAR);

– Kijk op www.belastingdienst.nl/eubtw2010/ als u (BTW)-transacties doet met het buitenland;

– Vraag tijdig BTW terug op niet betaalde bedragen van debiteuren. Dit moet schriftelijk en mag niet verrekend worden met de aangiften;

– Probeer verkeersboetes te verhalen op werknemers, doet u dit niet dan vormt de boete netto loon.

EINDEJAARSAANDACHTSPUNTEN VOOR DGA/BV

– Beoordeel of het mogelijk en zinvol is om het DGA-salaris te verminderen als gevolg van dalende omzetten;

– Indien de resultaten goed zijn kan een verhoging van het salaris een extra pensioenlast geven;

– Beoordeel of de rekening-courant niet te hoog wordt, en keer desnoods dividend uit;

– Beoordeel het nut van een fiscale eenheid VPB, het tariefopstapje kan een aanleiding zijn om deze fiscale eenheid per 1 januari te verbreken;

– Beoordeel of een auto van de zaak nog fiscaal interessant is, of dat overboeken naar privé zinvol is, bekijk tevens of het interessant is om een eigen bijdrage te betalen;

– Beoordeel of de BV een eigenwoning lening renteloos kan verstrekken, per saldo bespaart men zo de bijtelling van het eigenwoningforfait;

– Oneigenlijke deelnemingen (minder dan 5%) kwalificeren vanaf 2010 niet meer voor de deelnemingsvrijstelling;

– Haal onderhoudskosten aan het TBS-pand naar voren, vanaf 2010 zijn deze kosten voor 12% niet meer aftrekbaar;

– Overweeg om beleggingen/effecten van de BV naar privé/box 3 te boeken indien de verwachting is dat het rendement hoger is dan circa 5%;

– Beoordeel of er geen leningen tussen gelieerde maatschappijen zijn waarvan het saldo hoger is dan € 500.000,-, zo ja dan is wellicht niet alle rente aftrekbaar;

– Let op bij dividenduitkeringen: de aangifte en afdracht dienen binnen één maand te gebeuren, en afdrachten na 1 december 2009 moeten op een nieuw rekeningnummer gestort worden;

– Maak (weer) bezwaar tegen de BUA-correcties in de laatste BTW-aangifte;

– Kijk op www.belastingdienst.nl/eubtw2010/ als u (BTW)-transacties doet met het buitenland;

– Vanaf 2010 hoeft er geen gebruikelijk loon lager dan € 5.000,- meer verloond te worden (bijvoorbeeld bij beleggings BV’s). Zet de loonadministratie tijdig stop.

Wij besteden de uiterste zorgvuldigheid aan deze nieuwsbrief. Echter, mede omwille van de leesbaarheid en duidelijkheid gekozen beknoptheid kunnen we de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.